Translations:Status Effects/24/zh

From Minecraft Parkour Wiki

该列表列出了玩家在不同速度情况下所能达到的最大高度。

跳跃提升等级 最大高度(m) 滞空时间(刻)
1.249 12
I 1.836 14
II 2.516 16
III 3.290 19
IV 4.153 21
V 5.103 23

注意: