Translations:Status Effects/24/zh

  From Minecraft Parkour Wiki

  该列表列出了玩家在不同速度情况下所能达到的最大高度。

  跳跃提升等级 最大高度(m) 滞空时间(刻)
  1.249 12
  I 1.836 14
  II 2.516 16
  III 3.290 19
  IV 4.153 21
  V 5.103 23

  注意: